viernes, 29 de julio de 2016

Reflexión marco conceptual _ Jose PedreiraREFLEXIÓN INDIVIDUAL DO MARCO CONCEPTUAL


Este marco conceptual divídese en 3 temas:


TEMA 1 ACTUALIZACIÓN DO MERCADO LABORAL

1.- MERCADO DE TRABALLO

Neste punto desarrollase a estrutura do mercado de traballo, e os elementos que o componen (oferta e demanda). Analízase o equilibrio no mercado de traballo e as causas e efectos do paro.

A oferta de traballo depende do número de persoas maiores de 16 anos (crecemento natural da poboación e fluxos migratorios)

A demanda de traballo representa a cantidade de traballadores que as empresas ou empregadores están dispostas a contratar, e esto depende fundamentalmente dos salarios (se os salarios son altos demándase poucos traballadores e se son baixos demándase máis traballadores).

O equilibrio no mercado de traballo (punto de corte da pendente negativa da función de demanda, e pendente positiva da función de oferta) determinará o número de persoas que participan no proceso produtivo. Na demanda: canto máis baixos sexan os soldos más traballo demandarán as empresas, e na oferta: canto máis altos sexan os soldos máis xente quererá traballar.

As causas do paro analízanse desde dous puntos de vista moi distintos: A corrente clásica que pensa que as causas do paro son o funcionamento do mercado de traballo e a rixidez dos salarios á baixa, e a corrente keynesiana que dí que a causa do paro é a insuficiente demanda agregada da economía.

Os efectos do paro nótanse sobre as persoas paradas, sobre as persoas ocupadas e sobre a economía no seu conxunto. Disminución de ingresos, degradación e caída da autoestima, parte do traballo non se remunera, perda de capacidade produtiva, mala distribución da renda, máis pobreza e desigualdade, escasa demanda interna, ráchase a economía do benestar.


2.- INDICADORES DO MERCADO DE TRABALLO

Define as variables que compoñen a Enquisa de Poboación Activa (EPA), e as Taxas segundo a Enquisa de Poboación Activa (EPA).

Activos: ocupados (traballadores por conta propia e asalariados) e parados (pesoas de 16 ou máis anos sen traballo, dispoñibles para traballar e buscando activamente emprego). Inactivos: poboación de 16 ou máis nos non incluídos nas categorías anteriores.

Taxa de actividade (Ta) = porcentaxe de poboación activa entre poboación en idade de traballar.

Taxa de paro (Tp) = porcentaxe de poboación desempregada entre poboación activa.

Taxa de emprego (Te) = porcentaxe de poboación ocupada entre poboación en idade de traballar.


3.- DESEMPREGO. CONCEPTO E TIPOS

Neste punto exponse os métodos activos de procura de emprego segundo o Regulamento CE 1987/2000, e definense os distintos tipos de paro.

Paro Estrutural: desaxuste entre oferta e demanda de traballadores.

Paro Friccional: os traballadores buscan cambiar de emprego para progresar ou mellorar.

Paro Cíclico: causado por un ciclo, mesmo económico...

Paro Estacional: ten o seu orixe na maior oferta ou demanda de traballo segundo as estacións do ano máis idóneas ao aumento da actividade nos sectores donde se produce.


4.- O MERCADO DE TRABALLO ACTUAL

Normativa actual do mercado de traballo e das relacións laborais, o comportamento das ocupacións, os novos xacementos de emprego, e os perfiles profesionais da oferta de emprego.

Características esenciais do mercado actual: incremento da presenza da muller en máis sectores profesionais, aumento da producción e redución dos postos de traballo, aparición de novas profesións, a maioría das persoas están ocupadas no sector servizos, aumento das pequenas empresas en grandes núcleos urbanos (descentralización produtiva), forte competencia entre as empresas, aumento da mecanización (robots e automatismos industriais), implicación dos traballadores no funcionamento da empresa (capacidade de organización e iniciativa), necesidade de aprender a adaptarse aos cambios tecnolóxicos nas profesións ou oficios, redución da xornada laboral, aumento de oportunidades laborais onde se traballa con información-gráficos-datos-estudos, diminución da actividade do sector agrario.

Temos a disposición normativa abundante nos seguintes portais galegos, españois e europeos:

Servizo Público de Emprego Estatal
Consellería de Economía, Emprego e Industria
IGAPE
Instituto Galego de Saúde Laboral (ISSGA)
Comisión Europea de Emprego, Asuntos Sociais e Inclusión


5.- AS OCUPACIÓNS

Están relacionadas no RD 1591/2010 que aproba a Clasificación Nacional de Ocupacións 2011


6.- INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS PARA O ESTUDO DO MERCADO DE TRABALLO

Observatorio Ocupacional do Servizo Público de Emprego Estatal

Observatorio Ocupacional do Servizo Público de Emprego de Galicia

Observatorio Europeo de Emprego (OEE)

A prospección do mercado de traballo


7.- COMO E ONDE TRABALLAR

Traballo por conta allea (emprego público e empresa privada)

Traballo por conta propia

Axudas e subvenciónsTEMA 2 A INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO FORMA DE ACCESO AO MERCADO LABORAL

1.- INTRODUCIÓN: O EMPRENDEMENTO E OS BENEFICIOS SOCIAIS DA CREACIÓN DE EMPRESAS E DO EMPRENDEMENTO SOCIAL

O contexto da dinámica emprendedora. Principais factores de desmotivación para emprender. Os beneficios sociais da creación de empresas e do emprendemento social.

Contextualizando un pouco a dinámica emprendedora, decir que cada vez máis españois intentan emprender un novo proxecto empresarial, pero esto non é suficiente para compensar a perda ou cesamento de actividades empresariais en empresas xa consolidadas, por efecto directo da crise, polo que foron máis abundantes os cesamentos que as aperturas. Moita xente queda sen emprego e ante a escasa cultura emprendedora, aparece moito emprendemento por necesidade, sin ser por verdadeira iniciativa ou oportunidade de negocio, polo que o emprendemento e de baixa calidade. Son varios os factores de desmotivación para emprender entre os españois: as barreiras mentais (falta de valoración social do empresario), falta de ideas e descoñecemento do sector, falta de formación específica para o emprendemento, falta de financiamento e excesiva burocracia para crear una empresa, temor ao fracaso e medos persoais. O informe GEM 2015 sobre emprendemento e creación de empresas danos moitos datos sobre esto, e tamén nos alenta decindo que aparece unha lixeira recuperación da actividade emprendedora, o que é preciso para manter e mellorar o grao de benestar e riqueza. Recomenda tamén a necesidade de mellorar urxentemente o acceso ao financiamento, a redución de trámites para crear unha empresa (estamos no cuarto posto de cola dos 34 paises da OCDE en dificultade burocrática e de trámites para crear unha empresa), a implantación de materias escolares que fomenten o espírito emprendedor, e dotarse dunha formación específica acade mecanismos para o recoñecemento das oportunidades. Neste contexto e moi importante o desempeño profesional dos orientadores laborais para contribuir ao fomento do autoemprego e a creación de empresas. É preciso conseguir que o emprendemento sexa considerado un valor cultural da sociedade.


2.- O EMPRENDEMENTO SOCIAL

Os axentes que protagonizan o emprendemento social son: as cooperativas, as sociedades laborais, os centros especiais de emprego, as empresas de inserción, as confrarías de pescadores, as asociacións, e as fundacións.

A economía social e as súas empresas diferencianse das empresas capitalistas ordinarias pola primacía das persoas e do fin social sobre o capital, pola aplicación dos resultados ao fin social da empresa, e pola promoción da solidariedade interna e coa sociedade.

Efectos da Economía Social: A calidade do emprego, a igualdade de oportunidades, a elevada presenza relativa a actividades de servizos sociais (dependencia, maiores, discapacidade), a contribución á creación de riqueza e xaración de emprego no rural, fixa a pobación nas zonas rurais e evita o seu despoboamento, ocupa a colectivos con algunha dificultade, menor desemprego, mantén empresas de elevado interese social, impide o peche de empresas de zonas rurais e o despoboamento da zona.

A economía social é máis resistente ao desemprego, e pénsase que pode contribuir a saída da crisis e a un maior desenvolvemento económico.3.- OS ELEMENTOS ESENCIAIS NO PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS

A Idea e a súa validación. A idea responde a pregunta "que emprender?". É o proceso que convirte un concepto inicial nuha oportunidade. Provén da creatividade das persoas que son capaces de descubrir a oportunidade de negocio que ésta supón. É preciso ser innovador, de modo que poida ir xerando ideas para adaptarse aos constantes cambios do mercado e pervivir nel. Para crear empresas precisamos innovación técnica, innovación comercial, innovación organizativa. Os mananciais de ideas de empresa ou negocio poden ter distintas procedencias segundo distintos autores: unha invención, o propio interese persoal por algo, as afeccións, novas tendencias, funcionamento deficiente das empresas do sector, a inexistencia de algo, redescubrir novas aplicacións, detectar melloras en procesos produtivos, copiar ou imitar a outros, o inesperado, as incongruencias, perfeccionar un proceso, cambios no propio mercado ou sector, cambios demográficos, variacións nos gustos e valores, aplicación de novos coñecementos, cambios sociais e económicos na contorna.

O Modelo de negocio ou deseño empresarial. A persoa emprendedora reflexiona sobre a forma en que vai buscar, captar, crear e proporcionar valor aos seus clientes coa oferta que levará ao mercado. Para elo valerase do método CANVAS, diagrama que a partir dunha idea para pór en marcha unha empresa, responde a catro preguntas correspondentes a catro áreas que conforman o proxecto : infraestrutura (cómo?), oferta (qué?), clientes (quén?), finanzas (cánto?).

A Persoa emprendedora: características persoais e consecuencias da decisión de emprender. Consecuencias da decisión de emprender. A persoa emprendedora e aquela que foi capaz de concibir a idea, sobre a que recae a iniciativa e posta en marcha da nova empresa. Responde á pregunta qúen? e por que emprender?. Quén emprende? persoas coas características: entusiasta e con motivación, confiado en si mesmo, observador metódico e creativo, orientado cara á xente, orientado ao resultado, orientado ao futuro, tomador de riscos, con competencias e habilidades en xestión empresarial, coñecedor do sector ou mercado, con sentido ético da actividade empresarial. Por que se emprende? motivos: ter madeira de emprendedor, detectar unha oportunidade de negocio, tratar de solucionar situacións propias.

O plan de empresa: que é, para que é e como se elabora. É un documento onde o emprenderdor dalle forma a súa idea, reflexiona sobre as cuestións máis importantes para a posta en marcha do seu proxecto de nova empresa. Serve para darlle forma a idea, acoutar a actividade, planificar a estratexia, coñecer a viabilidade, avaliar e controlar a evolución do proxecto, dar a coñecer o proxecto, e buscar financiamento. Elaborase mediante un proceso de reflexión riguroso e con datos precisos, coidando a presentación, redactado de xeito conciso e claro, ordenado e estruturado, integrando todos os aspectos crave, con criterios realistas, e intervindo o emprendedor. Contido do plan de empresa: introdución, estudo de mercado, plan comercial, plan de organización e recursos humanos, aspectos legais, estudo de viabilidade económico-financieiro, conclusión, resume executivo, e anexos.


4.- O ASESORAMENTO A EMPRENDEDORES NO PROCEDEMENTO DE CREACIÓN DE EMPRESAS

As fases da creación da empresa. Fase de xestación: contacto coa persoa emprendedora, perfil do emprendedor, maduración e validación da idea (deseño empresarial - canvas). O orientador coñecerá o proxecto, indaga as necesidades, explica o alcance do traballo, axuda a validar a idea e habilidades emprendedoras. Fase de análise: titorización plan de empresa, materialización do proxecto. O orientador titoriza e elaboración do plan de empresa, axuda na análise económica e financeira para determinar a viabilidade do proxecto (posta en marcha da empresa). Fasede posta en marcha: xestión empresarial. O orientador mantén o contacto para posible testemuña a potenciais e futuras persoas emprendedoras. Fase de consolidación: supervivencia

As claves para asesorar a persoas emprendedoras. Ser respectuoso coa persoa emprendedora a súa idea e o seu proxecto, escoitar e logo dar orientacións e opinar obxectivamente sen prexuizos con sentido ético e responsable, compromiso de confidencialidade e discrición, as decisións tomas a persoa emprendedora, traballar específicamento o proxecto de cada persoa emprendedora e inculcar traballo de reflexión, claridade nas indicacións positivismo e empatía, facilitar o acceso a fontes de información, recomendar actividades formativas para madurar a idea ou adquirir habilidades, establecer compromisos para realizar o plan de empresa, recoñecer o alcance do traballo de orientación e recomendar a utilización doutros profesionais especializados.

TEMA 3 ACTUALIZACIÓN DO MARCO DE REFERENCIA DA ORIENTACIÓN LABORAL

1.- SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO

Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Organización, estrutura e competencias. Órganos: Consello Xeral, Comisión Executiva Central, Dirección Xera. Estrutura: 1 Servizos Centrais, 759 Oficinas distribuídas en 52 provincias, 1 espazo web. Ten as competencias de lexislación laboral, bases e planificación xeral da actividade económica, políticas pasivas de emprego (todo o referente ás prestacións e subsidios por desemprego...).

O Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG). Organización, estrutura e competencias. Ten as competencias de desenvolvemento e execución das políticas activas de emprego (transferidas a Galicia dende o ano 1997).


2.- MARCO ACTUAL DA POLÍTICA DE EMPREGO EN ESPAÑA

Marco institucional das políticas activas en España. O plan Anual de Política de Emprego (PAPE). A Estratexia de Activación para o Emprego. Plan Anual de Reformas de España 2016.


3.- A POLÍTICA DE EMPREGO EN EUROPA

A Estratexia Europea de Emprego 2020. Ámbitos de desenvolvemento das políticas activas de emprego (Prioridades da Estratexia 2020, Obxectivos da Estratexia 2020, e Financiamento)

REFLEXIÓN PERSOAL

Quería comezar esta reflexión con un enlace a unha noticia da Voz de Galicia de hoxe, que titula "A facturación das empresas galegas volve a situarse en cifras previas á crise", pero o mesmo tempo subtitula "A gran debilidade é o emprego, con 120.000 ocupados menos que no ano 2006". Esta noticia basa a súa afirmación nos sectores textil da Coruña e Automoción de Vigo, como os de maior peso específico. Xa estudamos neste módulo o mercado de traballo, os seus indicadores, o desemprego, as ocupacións, o emprendemento, o labor de asesoramento e orientación, e o sistema nacional de emprego e políticas de emprego en España e en Europa. Pero volvendo á noticia, vemos que se concentra moito a actividade en dous sectores productivos moi importantes, xa temos experiencia en eso, antes da crise concentrábase a actividade en sectores de construcción e turismo, e o caer esos sectores ocasionou unha catástrofe económica. É bo defender os sectores consolidados, pero non debemos esquecer que para consolidar unha economía forte é preciso diversificar, innovar, potenciar actividades novas con futuro, porque calquera deslocalización a outros lugares que poda xurdir nestas empresas importantes, pode ocasionar un problema insalvable para o emprego. Xa vemos que recuperan o seu nivel de facturación, pero son capaces de conseguilo co mesmo número de empregos ou menos. Creo que a alternativa para a creación de emprego pasa por crear novos negocios, novos mercados, novas tecnoloxías, novo...., en definitiva, precisamos novas ideas, e se algún día conseguimos Goberno..., deberían pensar en eso.

"para saber máis"

Instituto Galego das Cualificacións
IGAPE crear una empresa
Emprendedores - ideas de negocio
Programa operativo FSE Emprego Xuvenil 2014-2020
Plan anual de política de emprego 2016
Programa nacional de reformas 2016
miércoles, 27 de julio de 2016

REFLEXIÓN SOBRE MARCO CONCEPTUAL. MÓDULO I. Inés Santos

TEMA 1


Neste primeiro tema faise unha aproximación ó marco conceptual de referencia para poder estudar o mercado laboral. Traballando conceptos como os elementos que compoñen o mercado de traballo, as causas e efectos do paro, os indicadores do mercado de traballo, tipos de desemprego, as ocupacións e as ferramentas para o estudo do mercado.

Con todo isto chegamos a unha descrición do actual mercado de traballo, que debido aos importantes cambios na sociedade das últimas décadas, materializou un importante xiro para adaptar os sistemas produtivos e ir acorde ás novas necesidades. Algúns dos factores que condicionaron o cambio, son os seguintes:

§  Aumento da produción pero redución de postos de traballo.
§  Incorporación laboral da muller de xeito masivo.
§  Introdución das novas tecnoloxías.
§  Aparición de novas profesións.
§  Forte competencia entre empresas.
§  Aumento da mecanización.
§  Necesidade de adaptación a cambios tecnolóxicos.
§  O mercado demanda unha maior implicación dos/as traballadores/as no funcionamento da empresa.

Estes factores entre outros, implicaron unha nova visión, obrigando tanto ao tecido empresarial como ás persoas traballadores a adaptarse a un ritmo acelerado. Con todo isto as actuais empresas esixen profesionais con perfís moi determinados.

Por todo isto  é moi importante para as persoas demandantes de emprego coñecer o funcionamento do mercado de traballo no seu entorno de referencia para poder situarse na realidade  actual. Pois os grandes cambios nos últimos anos, provocan a desaparición dalgúns postos de traballo e a creación doutros novos que requiren de formación e a adquisición de novas habilidades para poder defendelos axeitadamente.

Ademais do comentado anteriormente é necesario ter en conta que os cambios do mercado de traballo requiren un cambio no perfil das persoas candidatas. Algún dos factores valorados positivamente polos empregadores na actualidade, son: dispoñibilidade horaria e xeográfica, adaptabilidade, implicación cos intereses da empresa, vontade de formación continua, traballo en equipo e con capacidade e iniciativa.TEMA 2


Logo do traballado neste tema, podemos concluír que aínda que a tendencia no noso país conleva unha maior facilidade por parte das persoas con iniciativa emprededora, para materializar os proxectos de emprendemento; éstas non son suficientes para compensar o peche de proxectos empresariais que se deron motivados pola crise económica nos últimos anos; por isto a porcentaxe de empresas en activo descende nos últimos anos.

Tras os estudos realizados que traballamos no tema,  conclúese que segundo informes da GEM, obsérvanse necesarias unha serie de melloras para potenciar o aumento das actividades emprendedoras, tales como as seguintes:

                         
                Mellora de acceso ao financiamento.

                Fomento do espírito emprededor na etapa escolar.

                Formación específica que mellore as habilidades para a acción emprendedora.

                Redución de trámites burocráticos para a creación de empresa.


Tamén me gustaría destacar os factores que desaniman ás persoas para afrontar actividades emprendedoras, xa que é a maior barreira que nos encontramos dende os servizos de orientación:

§  Descoñecemento do sector por falla de experiencia laboral.
§  Carencia de formación para o emprendemento.
§  Dificultades para obter financiamento.
§  E a falla de valoración social das actividades emprendedoras. Que tamén ocasiona medos a enfrontarse a unha actividade por conta propia.

Como comentaba anteriormente esta é unha situación coa que no atopamos a cotío, cando plantexamos a posibilidade de iniciar unha actividade emprendedora. Rechazo é a resposta máis habitual, en moitas ocasións sen permitir traballar a información sobre o tema. En definitiva resulta ser unha actividade laboral non moi ben vista e isto xunto coa dificultade de obter financiación e o medo ao fracaso da persoa demandante, fai que resulte difícil traballala como unha posibilidade máis de emrpegabilidade.
 


TEMA 3
Neste último tema do módulo, faise un achegamento aos principais servizos públicos de emprego, tanto a nivel nacional como autonómico; describindo o seu funcionamento, estrutura e competencias.

Do mesmo xeito tamén se analizan as políticas de emprego no noso país e as plantexadas a nivel da Unión Europea.


É necesario coñecer o seu funcionamento así como os servizos ofertados para poder telos de referencia á hora de orientar as persoas usuarios do servizo.PARA SABER MÁIS:

- SEPE
- SPEGviernes, 22 de julio de 2016

Trabajos sesion 15/07


El  EMPRENDEMENTON SOCIAL Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS

 Tanto los informes  GEM  como los de la OCDE de 2015 indica un repunte en el emprendimiento aunque no acaba de despegar definitivamente  tran un profundo bache motivada por la crisis económico-financeira

Es una vía cada vez más elegida por los ciudadanos para acceder al mercado laboral, constatandose la necesidad urgente y la falta de financiación, la reducción de tramites para la creación de empresas y la creación de una cultura emprendedora desde las primeras etapas de la educación todo ello nos llevará a mejorar los factores de desmotivación para emprender son que tradicionalmente son atribuidos

 a barrreras mentales, la falta de valor social, la falta de ideas de negocio, la falta de formación,m la falta de finaciación, el temor al fracaso
Al contrario que los paises de nuestro entorno mas desarrollados, nuestro tegido empresarial está constituido fundamentalmente por pequeña y mediana empresa y sobre todo en empresas que tienen que ver con la construcción,y la hostelería sufriendo estos sectores especialmente  el primero las consecuencias de la cirisis, esto nos lleva a tener que plantearse un cambio en el modelo productivo que inexorablemente nos llevan al emprendimiento y la innovación..

Puesto que el impacto  social y económico que se conseguiría en nuestra sociedad es indiscutible
Otro cuestión a tener en cuenta es la delocalización en un mercado cada vez más globalizado para frenar estos procesos y generar una economía social debería cambiarse hacia modelos tales como las cooperativas, las Sociedades Laborales, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las Cofradias de Pescadores, las Asociaciones y las Fundaciones en este tipo de empresas lo que prima es la persona frente al capital, generando un empleo estable de calidad y sostenible. Que fijaría las poblaciones en los territorios menos desarrollados
@sea_roberto
https://twitter.com/sea_robertohttps://twitter.com/sea_robertoEsta es la linea de acción  por la que se apuestadesde el Parlamente Europeo. En definitiva hacia una economía social:
Os dejo este enlace, sin duda será de vuestro interés
http://www.ciriec.ulg.ac.be/fr/telechargements/RESEARCH_REPORTS/EESC_CIRIECInformemartes, 19 de julio de 2016

REFLEXIÓN INDIVIDUAL.NIEVES DEUS


MARCO CONCEPTUAL 1.

-El Mercado de Trabajo
-La Orientación Laboral; recomendaciones para la búsqueda de empleo
-Las Tic en el entorno de la Orientación Laboral

A lo largo de los últimos años, el entorno social, económico, organizativo y tecnológico ha experimentado cambios fundamentales.
En esta nueva situación el mercado de trabajo ha sufrido situaciones de pérdida de puestos de trabajo, con expulsión del mismo de los colectivos más sensibles, a la vez que aumentaba la dificultad de su acceso al empleo, el desempleo y las tasas de temporalidad en la contratación, acentuándose los desequilibrios territoriales.Hay que añadir otros factores adicionales que han afectado al mercado de trabajo, como la evolución demográfica, el envejecimiento de la población activa, el desarrollo fulgurante de las tecnologías de la información y de la comunicación. La nueva orientación de la política social o la apertura a los agentes privados de los servicios de información, orientación e intermediación, constituyen retos de la política de empleo. 

La ejecución de las políticas activas de empleo  se hace a través de la gestión estatal y de las comunidades autónomas y la financiación de estas políticas tienen un componente importante de fondos procedentes de la Unión Europea.

El instrumento nuclear para conseguir dicha finalidad es el Sistema Nacional de Empleo,que está integrado por el Servicio de Empleo Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.Y se advierten tres ejes esenciales sobre los que descansarían estas políticas:
-Orientación
-Empleo
-Formación 

Se observa en los últimos años cómo van desapareciendo profesiones tradicionales y van surgiendo otras nuevas, el concepto de trabajo va cambiando, pasando del concepto   del empleo para toda la vida al de trabajador polivalente, capaz de realizar distintos trabajos a lo largo de su carrera profesional.

Ante ésta sociedad de la globalización y la comunicación, surge la figura del Orientador Laboral, cuyo objetivo es detectar las necesidades del demandante de empleo de cara al mercado laboral y asi integrar a cada persona en el ámbito profesional más idóneo.
La orientación tiene,por tanto, un carácter colaborativo, orientador y orientado deben trabajar de forma conjunta en la creación de un proyecto profesional, y la persona orientada debe ser en todo momento autónoma y tomar sus propias decisiones.

En este sentido, la autoocupación es una alternativa al mercado laboral, una persona puede realizar una actividad económica de forma independiente trabajando para sí misma, el cual dirige ,gestiona y administra y que puede crear riqueza y redistribuirla, de ahí los programas de información y motivación por parte de muchas instituciones, sobre todo en tiempos de crisis como el actual.

En este sentido, el fomento de la economía social es muy importante en Galicia.
Os dejo un enlace que os ilustre esta idea.   Ley de 4 Mayo economía social de galicia

Y en el último tema, se nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de la utilización de recursos y herramientas para la producción de información y poder compartirla en la red.
Creamos nuestro propio entorno de aprendizaje (PLE) para poder transmitir y ayudar a nuestros usuarios.

Como reflexión personal, me gustaría felicitar a todos aquellos orientadores laborales que día a día se enfrentan a la dura realidad del desempleado, y sin desanimo ayudan, facilitan y acompañan  a estas personas.
A veces el Orientador se siente sólo o se da cuenta de que no existe un trabajo en equipo, coordinado , desde la Administración con los Concellos o con la empresa privada que son al fin y al cabo,  la que genera empleo.
Es la figura del Orientador una pieza clave en este engranaje, es un comunicador de información.
El vídeo que he elegido. muestra la motivación como estrategia adecuada para la consecución de metas . 

viernes, 15 de julio de 2016

Nube de intereses

Ola! Chámome Roberto, traballo como Técnico de Inclusión na oficina de Igualdade e Benestar de A Rúa, deixovos a miña nube de intereses. # CPOLAB16

 

Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. (Albert Einstein)
Neste posgrado de Especialización en Orientación Laboral espero mellorar e coñecer novas ferramentas útiles para a miña actividade profesional diaria.


A MIÑA NUBE DE INTERESES. INÉS

A MIÑA NUBE DE INTERESES


      O meu nome é Inés Santos


    Son Diplomada en Traballo Social e dende o ano 2011 traballo como orientadora laboral da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Ordes, como centro colaborador do Servizo Público de Emprego de Galicia. O meu principal obxectivo é que as persoas usuarias do servizo consigan ser autónomas e activas nas súas buscas de emprego.


       Este é un enlace ó periódico EL PAÍS, no que se expón un proxecto emprendedor con moi boa pinta. Gustaríame, e isto creo que o vou a conseguir neste curso ponte, mellorar as miñas habilidades para motivar ás persoas a valorar a posibilidade de actividades de emprendemento, posto que no día a día detecto reserva e desconfianza cara actividades por conta propia.

      Con todo o traballo do curso, tamén espero poder mellorar as miñas habilidades e competencias profesionais para o exercicio da orientación laboral. Adquirindo ferramentas e técnicas que axuden a unha maior empregabilidade das persoas usuarias do servizo.

Este é o meu perfil de twitter

Video Youtube

mi nube de intereses jose

POSGRAO ESPECIALIZACIÓN EN ORIENTACION LABORAL

 Jose Pedreira

Son Graduado Social (exercente libre) e licenciado en Ciencias do Traballo. A miña formación ten moitos contidos nos que se basea a Orientación. Pero non experimentei realmente a súa importancia, ata que tiven que reconducir a situación laboral logo de que no ano 2011 (despois de 27 anos de traballo continuado nunha empresa que tuvo que pechar) paso a situación de desemprego. Ahí xurden necesidades de información e orientación que antes non eran apreciadas, e queda moito máis reafirmado cando ao ano seguinte realizo unhas prácticas nun departamento de Orientación da miña mancomunidade, adonde se achega xente en desemprego con moita diversidade. "Gran tarea a de Orientación Laboral"

Este é un enlace a un artígo do periódico EL PAÍS, que non ten nada que ver coa Orientación, pero sí coa importancia de emprender, innovar, e cambiar as cousas e os procedementos para conquerir resultados axeitados ás necesidades que van xurdindo.


A MIÑA NUBE DE INTERESESAxudar aos demais e reconfortante, pero é moi importante saber facelo!. Con este curso, confío que poido acadar técnicas que non uso de maneira cotiá, e que son moi necesarias non só para acadar información, senon tamén para transmitila.


Contacta comigo no meu espazo Twitter

lunes, 4 de julio de 2016

MI NUBE DE INTERESES.NIEVES

CURSO PUENTE DE ORIENTACIÓN

Hola soy Nieves
soy economista ( aunque sin ejercer) y Orientadora de vocación tardía.
Estoy segura que todas las personas nacemos con la habilidad para crear cosas y que podemos entrenarla. No podemos mejorar a las personas tratando de eliminar sus debilidades, pero podemos ayudarles construyendo sobre sus fortalezas.


Añadir leyenda
Espero que este curso sirva para conocer herramientas y competencias para  ;
 -hacer que las personas triunfen 
- ayudar a las personas a competir y a ganar
-generar ideas originales,para conseguir soluciones creativas y diferentes

"Hay dos maneras de difundir la felicidad, ser la luz que brilla o el espejo que la refleja" 
Edith Warton